ÜRÜNLER
KOLSPON KOLAJEN SÜNGER
1-Hemostaz  sağlar.
2-Fibroblastları çeker ve hücrelerin yönlendirilmiş migrasyonuna yardımcı olur.
3-Monosit çekerek yarada otolitik debridmana yardımcı olur.
4-Doku ve vasküler büyüme için extra cellular matrix sentezini artırır.
5-Hücre proliferasyonu’nu tetikler. Keratinositlerin farklılaşması ve migrasyonunu destekler.
6-Epitelizasyonu hızlandırarak dokunun bütünlüğünü artıran organize fibrillerin birikimine yardımcı olur.
Amaçlanan kullanım endikasyonları;
“Kolspon” orta-şiddetli sızıntı yapan lokal yara yönetiminde emilebilir kollajen  protein süngeri olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
1-Bası ülserleri, Venöz ülserleri, Diyabetik ülserler, Rezidüel kavite, Tünellenmiş yaralar, Sinsice ilerleyen yaralar ve Kronik yaralar,
2-Travma yaraları gibi akut yaralar, Aşınma, Laserasyon, Cilt yırtılmaları, ve Cerrahi insizyon(lazer sonrası yara açılmaları)vs
3-Epidermoliz Bullosa’nın tedavisinde,
4-Palatal kalnılığın arttırılması amacıyla diğer uygulamalarda KOLSPON..
5-Retrograde / Ortograde diş dolgularında periapikal bariyer olarak, apeksifikasyon prosedürleri, açık apekslerin yönetimi gibi Mineral Trioksit Agrega (MTA) kullanımında.
 
HELİSORB  SPONGE POWDER
Helisorb aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilen cerrahi prosedürler için mükemmel bir ajandır.
1-Genel Cerrahi
2-Travma Bakımı
3-Kardiyo-Trosik cerrahi(Koroner Arter Bypass grefti,anyiografi,anjioplasti vs için Medyan sternotomi)
4-Cerrahi Onkoloji( Tümör reseksiyon sahaları, tümör enükleasyon sahaları, Biyopsi sahaları)
5-Plastik Cerrahi (Göğüs rekonstrüksiyonu, konjenital malformasyonların rekonstrüksiyonu, vajinoplasti vs)
6-Ortopedik cerrahi (Eklem protezleri,Artroplasti, fraktür sahaları)
7-Kraniyal ve omurga Cerrahisi ( Kafatası delme işlemleri,omurga füzyonu, ıntervertebral disk cerrahisi)
8-Nöro Cerrahi (Beyin tümörü rezeksiyonu,Serebravasküler prosedürler,dural yırtılmaların onarımı)
9-Otalarengolojik Cerrahi(Nazal poliplerin rezeksiyonu,Epistaksis,sinüs operasyonları, Adenoidektomi, Tonsilektomi vs)
10-Dental cerrahi (Diş çekimisahalarında kanamayı kontrol etmek için, Apikal rezeksiyon (apicoectomy)
11-Oro-Maksilofasiyal Cerrahi(Le Fortefraktürleri,Ortognatik cerrahi vs)
12-Gastrointestinal Cerrahi( Gastroduodenal ülserleri,karaciğer cerrahisi,kolesistektomi,vs)
13-Anorektal Cerrahi(İmperfore onarımı,hemoroidektomi,fistül operasyonları vs)
14-Renal ve ürogenital Cerrahi(Parsiyal Nefrektomi, Litotripsi, Prostatektomi vs)
15- Jinekolojik Cerrahi ( Histerektomi,fibroidlerin alınması,servikal ampütasyonlar, vajınal cerrahi)
16- Vasküler ve mikrovasküler Cerrahi( Flebektomi, damar sıyırma)
17- Pediatrik Cerrahi
18- Laparoskopik Cerrahi (uygun giriş sistemleri ile)
19- Otojenöz Kemik Grefti donör sahaları(İlyakkresten vs)
20- Lenfore kontrolü için.
 
STERİL KOLLAJEN SÜNGER  TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.Balık menşeili intakt Tip I kollajenden yüksek düzeyde arıtılmış olarak üretilmiş steril emilebilir kollajen sünger olmalıdır
2.Mükemmel emme özelliğine sahip yumuşak, esnek, kolayca ufalanmayan emici bir sünger olup yara pansumanı malzemesi olarak kullanılması amacıyla üretilmiş Olmalıdır.
3.Yapısı itibariyle çok gözenekli olup yaklaşık kendi ağırlığının 40-50 katına kadar kan ve yara eksüdalarını emmesi gereklidir
4.Yapısal bütünlüğünü ıslak koşullarda korumalı  ve nemli yaralara iyi yapışmalıdır
5.Toksik OLMAMALIDIR ,alerjenik olmamalıdır, immünojenik olmamalıdır, pirojenik olmamalıdır ve yürürlükteki EN ISO 10993 standartlarına göre biyo uyumlu olmalıdır.
6.Kollajen bir ekstra selüler matrix protein olup bağlayıcı dokularda önemli bir rol oynamalıdır. Eksojenöz kollajen aktif olarak yaraların iyileşmesinin 4 safhasında da rol almalıdır. Hemostaz, Enflamatuar Safha, Proliferatif Safha ve Matürasyon ile Yeniden şekillenme.
7.Kanamayı durdurmalıdır.
8.Fibroblastları çeker ve hücrelerin yönlendirilmiş migrasyonuna yardımcı olmalıdır.
9.Monositleri çekerek yarada otolitik debridmana yardımcı olmalıdır.
10.Doku ve vasküler büyüme için matriks temin etmelidir Hücrelerin bağlanmasını teşvik eden Fibronektine bağlanmalıdır.
11.Kollajen membrane Büyümeyi ,keratinositlerin farklılaşması ve migrasyonu desteklemelidir.
12.Dokunun bütünlüğünü arttıran yönlendirilen ve organize fibrillerin birikimine yardımcı olmalıdır.
13.Ortadan şiddetliye sızıntı yapan lokal yara yönetiminde emilebilir kollajen yara pansumanı olarak kullanılmak üzere hazırlanmış olmalıdır.
14.Baskı Ülserleri VenözStasis Ülserleri, Diyabetik Ülserleri, Kavite Yaraları (Tünellenmiş Yaralar, Sinsice ilerleyen Yaralar gibi) kronik yaralarda kullanıma uygun olmalıdır
15.Travma yaraları gibi akut yaralar(aşınma, laserasyon, cilt yırtılmaları) ve Cerrahi yaralar(lazer cerrahisi sonrası, yara açılmaları gibi) v.s. kullanmaya uygun olmalıdır.
16.EpidermolizBullosa’nın tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır
17.Palatal kalınlığın arttırılması amacıyla diğer Intra oral uygulamalarda ® Retrofrade/Ortograde dolgularında periapikal bariyer olarak örneğin apeksifikasyon prosedürleri, açık apekslerin yönetimi gibi Mineral Trioksit Agrega(MTA)kullanımında, uygun olmalı kullanım klavuzunda bu kullanım alanları belirtilmiş olmalıdır.
18.Hemostatik ajan olarak da kullanılabilir olmalıdır.
19.Ürünün FDA onayı olmalıdır.